ترجمه متون روسی و انگلیسی به فارسی

و برعکس

با قیمت فوق العاده مناسب